Saneren_olietank

Olietank

Saneren

Ligt er, bijvoorbeeld in uw tuin, een oude, ondergrondse olietank? Dan dient deze door een gecertificeerd bedrijf gereinigd en verwijderd te worden. Wij regelen dat de tank verwijderd wordt en saneren waar nodig ook de verontreinigde grond.

<b>Olietank</b> laten verwijderen

Olietank laten verwijderen

Olietanks werden vroeger gebruikt om brandstof op te slaan voor verwarmingssystemen. Na verloop van tijd kunnen deze olietanks gaan roesten en lekken, waardoor er olie in de bodem terecht kan komen. Ook ter plaatse van de vulpunten werd vaak gemorst met vloeistoffen. Als u erachter komt dat u een oude olietank in uw tuin heeft, dan dient u deze te laten verwijderen. Deze verwijderingsplicht geldt voor in gebruik zijnde tanks en voor oude tanks die nog op geen enkele manier gesaneerd zijn.

Weet u niet zeker of u een olietank in uw tuin heeft liggen? Putdeksels, koperen doppen, ontluchtingspijpen of vreemde verzakkingen in uw tuin kunnen aanwijzingen zijn dat u een olietank in uw tuin heeft. Meestal liggen olietanks maximaal een meter diep. Ook kunt u bij uw gemeente informeren of ons inschakelen.

Mocht er een olietank in uw tuin aanwezig zijn (of ergens anders), dan kunnen wij voor u regelen dat deze weggehaald wordt. We zorgen ervoor dat de olietank netjes wordt verwijderd en dat omliggende grond die mogelijk vervuild is geraakt ook wordt vervangen. De tank voeren wij af naar een gespecialiseerd bedrijf dat in het bezit is van een vergunning voor het verwerken van oude tanks.

Hieronder leest u hoe wij te werk gaan bij het verwijderen van een olietank.

Hoe wij te werk gaan

Als er mogelijk een olietank aanwezig is in uw tuin, dient er vooronderzoek uitgevoerd te worden om de locatie, omliggende grond en de inhoud van de tank te bepalen. In de meeste gevallen dient de tank verwijderd te worden. Wanneer blijkt dat er ook sprake is van bodemverontreiniging, dan dient ook de bodem afgegraven en afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf.

Deze werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden conform wet- en regelgeving. Wij beschikken over de benodigde BRL certificaten om deze werkzaamheden uit te voeren.

1. Contactmoment

Tijdens het eerste contactmoment maken we kennis en bespreken we uw situatie en de mogelijkheden die wij u kunnen bieden. Wij kunnen hierbij een kostenraming afgeven en een op maat gemaakte offerte opstellen. Ons doel hiermee is om u inzicht te geven in het te verwachten traject en tijdsplan.

2. Plan van aanpak

Indien er in het vooronderzoek verontreiniging in de bodem wordt aangetroffen dient er vervolgonderzoek uitgevoerd te worden. Blijkt hieruit dat de bodem sterk verontreinigd is, dan zal er een plan van aanpak opgesteld moeten worden voor het ontgraven en afvoeren van de grond.

3. Afgraven olietank (en grond)

Wanneer de grond rondom de tank sterk vervuild is, zal deze worden ontgraven. Aan de hand van de resultaten van het bodemonderzoek wordt bepaald tot welke diepte er gegraven moet worden. Het graafwerk wordt doorgaans verricht door een kleine rupskraan, en de grond wordt vervolgens in vrachtwagens geladen.

4. Olietank (en grond) afvoeren

Nadat de tank en eventuele grond opgegraven is, dient deze afgevoerd te worden. De tank zal eerst gereinigd worden en zodra de reiniging is goedgekeurd, mag deze worden afgevoerd. De eventueel verontreinigde grond wordt met gesloten milieukleppen naar een erkend verwerkingsbedrijf gebracht waar deze gereinigd wordt.

5. Gat opvullen

Het ontstane gat zal vervolgens opgevuld worden met schone grond. De keuze voor de grond gaat in overleg met de klant. Zo kan er gekozen worden voor ‘gewone’ grond wanneer u van plan bent er gras op te plaatsen, of voor bijvoorbeeld zand wanneer u van plan bent het gebied te bestraten. Ook kunnen wij eventueel aanvullend grondwerk voor nieuwbouw realiseren.

6. Controle

Als de tank is verwijderd, en de verontreinigde grond is afgegraven en afgevoerd zullen er door de milieukundige begeleider monsters worden genomen. Blijkt er uit de analyse van deze monsters dat nog niet is voldaan aan de gestelde norm, dan dient er verder gegraven te worden. Echter blijkt in vrijwel alle gevallen dat de eerste ontgraving voldoende is. Als dat het geval is dan zal er een evaluatierapport worden opgesteld die naar het bevoegd gezag wordt toegezonden. Bij goedkeuring van dit rapport is de sanering afgerond.

Meer Informatie?

Saneren_olietank

Veelgestelde vragen

Heeft u nog vragen? Bekijk hier dan onze veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen
Saneren_olietank

Offerte aanvragen

Bent u benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Vraag dan hier geheel vrijblijvend een offerte aan.

Offerte aanvragen
Saneren_olietank

Contact

Wilt u graag contact met ons opnemen? Dat kan direct, of door het invullen van ons contactformulier.

Contact