21052010442

Veelgestelde

Vragen

Heeft u nog vragen? Bekijk dan hier onze veelgestelde vragen.

Algemeen

Wat is bodemsanering?
Wat zijn de oorzaken van bodemsanering?
Hoe schadelijk is bodemverontreiniging?
Wanneer is bodemsanering noodzakelijk?
Wat zijn PFAS?
Kan ik verplicht worden tot bodemsanering?

Bodemsanering is het wegnemen en beperken van de gevolgen van bodemverontreinigingen. We spreken van bodemverontreiniging als de gemeten verontreinigingswaarde zich boven de interventiewaarde bevindt, en een risico vormt voor mens en milieu. Bodemsanering kan op twee manieren uitgevoerd worden: in situ en ex situ. Bij een in situ aanpak wordt er geen grond ontgraven of afgevoerd. Een voorbeeld hiervan is het bemalen en zuiveren van grondwater, waarbij de bodemopbouw en -structuur behouden blijven. De ex situ aanpak is de meest voorkomende werkwijze, waarbij de verontreiniging ontgraven en afgevoerd wordt.

Bodemverontreiniging kan verschillende oorzaken hebben. Zo kan er bijvoorbeeld een olietank in de grond zitten die na verloop van tijd is gaan roesten. Hierdoor kan er olie in de grond terechtkomen. Ook is er in het verleden gebruik gemaakt van zand en grond om het grondoppervlak te verhogen. Deze ophooglagen bevatten veelal zware metalen. Verder is er verontreiniging ontstaan door historisch gebruik van grond door bijvoorbeeld wasserettes, fabrieken en tankstations. Tot slot is veel bodemverontreiniging ontstaan door dumpingen van afval en restproducten. Met behulp van historisch onderzoek kunnen reeds bekende stortplaatsen gevonden worden.

Hoe schadelijk bodemverontreiniging precies is, kan alleen worden vastgesteld aan de hand van een bodemonderzoek. De kans dat je ziek wordt van bodemvervuiling is afhankelijk van de schadelijkheid van de stof die in de grond zit, de concentratie van de verontreiniging en de mate van blootstelling. Deze kans is echter wel erg klein, aangezien de blootstelling over het algemeen laag is. Bekend is bijvoorbeeld wel dat wanneer de concentratie lood boven de 100mg/kg is er schadelijke effecten kunnen optreden bij kinderen onder de zes jaar. Voor het milieu is bodemverontreiniging doorgaans wel schadelijk.

Bodemsanering is noodzakelijk wanneer er sprake is van ernstige bodemverontreiniging. We spreken van ernstige bodemverontreiniging wanneer er meer dan 25m3 grond verontreinigd is. Sinds 1987 geldt in Nederland de Wet bodembescherming (Wbb) die stelt dat het verplicht is voldoende zorg voor de bodem in acht te nemen. Op het moment dat er een ernstige bodemverontreiniging bekend is, moet er direct actie ondernomen worden door de zogenoemde ‘zorgplicht’. Bodemsanering is direct noodzakelijk bij sterk verontreinigde grond die risicovol is met betrekking tot de gezondheid, het milieu of verdere verspreiding.

PFAS is een verzamelnaam voor zo’n 6000 chemische stoffen, en staat voor poly- en perfluoroalkylstoffen. Deze stoffen komen van oorsprong niet in de natuur voor, maar zijn door mensen gemaakt. PFAS kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Ze worden verwerkt in bijvoorbeeld cosmetica, kleding, anti-aanbaklagen van pannen en bakpapier, maar ook in bijvoorbeeld blusschuim. Dit komt, omdat ze bepaalde handige eigenschappen hebben, zoals brandwerendheid, en vuil- en waterafstotendheid. Deze stoffen kunnen echter in kleine hoeveelheden vrijkomen wanneer deze producten gebruikt worden, en via de lucht of afvalwater in de grond terechtkomen.

Wanneer verontreiniging geconstateerd wordt, is het afhankelijk van het moment van de verontreiniging of u verplicht bent het op te ruimen. Is de bodemvervuiling na 1 januari 1987 ontstaan, dan geldt de zogenoemde zorgplicht en bent u verplicht de verontreiniging zo snel mogelijk te saneren. Bodemverontreiniging die voor 1 januari 1987 is ontstaan, moet alleen verplicht worden opgeruimd wanneer meer dan 25 m3 grond ernstig verontreinigd is. Wel dient iemand die een woning of stuk grond wil verkopen, de koper te informeren over eventuele bodemverontreiniging. Wie de partij is die de werkzaamheden laat uitvoeren, dient in zo’n situatie onderling te worden afgesproken.

1. Wat is bodemsanering?

Bodemsanering is het wegnemen en beperken van de gevolgen van bodemverontreinigingen. We spreken van bodemverontreiniging als de gemeten verontreinigingswaarde zich boven de interventiewaarde bevindt, en een risico vormt voor mens en milieu. Bodemsanering kan op twee manieren uitgevoerd worden: in situ en ex situ. Bij een in situ aanpak wordt er geen grond ontgraven of afgevoerd. Een voorbeeld hiervan is het bemalen en zuiveren van grondwater, waarbij de bodemopbouw en -structuur behouden blijven. De ex situ aanpak is de meest voorkomende werkwijze, waarbij de verontreiniging ontgraven en afgevoerd wordt.

2. Wat zijn de oorzaken van bodemsanering?

Bodemverontreiniging kan verschillende oorzaken hebben. Zo kan er bijvoorbeeld een olietank in de grond zitten die na verloop van tijd is gaan roesten. Hierdoor kan er olie in de grond terechtkomen. Ook is er in het verleden gebruik gemaakt van zand en grond om het grondoppervlak te verhogen. Deze ophooglagen bevatten veelal zware metalen. Verder is er verontreiniging ontstaan door historisch gebruik van grond door bijvoorbeeld wasserettes, fabrieken en tankstations. Tot slot is veel bodemverontreiniging ontstaan door dumpingen van afval en restproducten. Met behulp van historisch onderzoek kunnen reeds bekende stortplaatsen gevonden worden.

3. Hoe schadelijk is bodemverontreiniging?

Hoe schadelijk bodemverontreiniging precies is, kan alleen worden vastgesteld aan de hand van een bodemonderzoek. De kans dat je ziek wordt van bodemvervuiling is afhankelijk van de schadelijkheid van de stof die in de grond zit, de concentratie van de verontreiniging en de mate van blootstelling. Deze kans is echter wel erg klein, aangezien de blootstelling over het algemeen laag is. Bekend is bijvoorbeeld wel dat wanneer de concentratie lood boven de 100mg/kg is er schadelijke effecten kunnen optreden bij kinderen onder de zes jaar. Voor het milieu is bodemverontreiniging doorgaans wel schadelijk.

4. Wanneer is bodemsanering noodzakelijk?

Bodemsanering is noodzakelijk wanneer er sprake is van ernstige bodemverontreiniging. We spreken van ernstige bodemverontreiniging wanneer er meer dan 25m3 grond verontreinigd is. Sinds 1987 geldt in Nederland de Wet bodembescherming (Wbb) die stelt dat het verplicht is voldoende zorg voor de bodem in acht te nemen. Op het moment dat er een ernstige bodemverontreiniging bekend is, moet er direct actie ondernomen worden door de zogenoemde ‘zorgplicht’. Bodemsanering is direct noodzakelijk bij sterk verontreinigde grond die risicovol is met betrekking tot de gezondheid, het milieu of verdere verspreiding.

5. Wat zijn PFAS?

PFAS is een verzamelnaam voor zo’n 6000 chemische stoffen, en staat voor poly- en perfluoroalkylstoffen. Deze stoffen komen van oorsprong niet in de natuur voor, maar zijn door mensen gemaakt. PFAS kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Ze worden verwerkt in bijvoorbeeld cosmetica, kleding, anti-aanbaklagen van pannen en bakpapier, maar ook in bijvoorbeeld blusschuim. Dit komt, omdat ze bepaalde handige eigenschappen hebben, zoals brandwerendheid, en vuil- en waterafstotendheid. Deze stoffen kunnen echter in kleine hoeveelheden vrijkomen wanneer deze producten gebruikt worden, en via de lucht of afvalwater in de grond terechtkomen.

6. Kan ik verplicht worden tot bodemsanering?

Wanneer verontreiniging geconstateerd wordt, is het afhankelijk van het moment van de verontreiniging of u verplicht bent het op te ruimen. Is de bodemvervuiling na 1 januari 1987 ontstaan, dan geldt de zogenoemde zorgplicht en bent u verplicht de verontreiniging zo snel mogelijk te saneren. Bodemverontreiniging die voor 1 januari 1987 is ontstaan, moet alleen verplicht worden opgeruimd wanneer meer dan 25 m3 grond ernstig verontreinigd is. Wel dient iemand die een woning of stuk grond wil verkopen, de koper te informeren over eventuele bodemverontreiniging. Wie de partij is die de werkzaamheden laat uitvoeren, dient in zo’n situatie onderling te worden afgesproken.

Casus specifiek

Wat is jullie werkwijze?
Wat gebeurt er met de weggegraven grond?
Wat gebeurt er als na de bodemsanering blijkt dat er nog steeds sprake is van bodemverontreiniging?
Ervaar ik hinder tijdens de werkzaamheden (zoals stank of overlast)?
Hoe lang duurt het gehele proces?
Wat kost bodemsanering?

Over het algemeen zijn er twee methodes die wij kunnen hanteren: in-situ of ex-situ.

Bij een in-situ aanpak wordt de verontreiniging verwijderd zonder dat er grond wordt weggegraven. Hierbij blijft de bodemopbouw en -structuur behouden. De meest voorkomende aanpak is de ex-situ aanpak. De verontreiniging wordt bij deze methode weggegraven en afgevoerd. Vervolgens wordt het gat gevuld met schone grond.

De weggegraven grond wordt in de meeste gevallen afgevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf. Daar zal deze worden gereinigd en indien mogelijk worden hergebruikt (afhankelijk van de stof en de concentratie). Of de grond hergebruikt kan worden hangt mede af van de bestemming. Zo gelden er andere regels voor de grond in een woonwijk dan die op een industrieterrein. Door onze jarenlange ervaring met het werken in en met vervuilde grond, zijn wij in staat om altijd een passende oplossing te vinden die zowel zo kostenefficiënt mogelijk is als zo milieuvriendelijk mogelijk.

Nadat de bodemsanering is uitgevoerd, zijn doorgaans alle bekende verontreinigingen verwijderd. Er wordt door de milieukundig begeleider altijd een controle gedaan, waarvan de resultaten worden opgenomen in een evaluatierapport. In sommige gevallen kan bij bodemsanering sprake zijn van een gefaseerde aanpak. Er vindt dan een tussenevaluatie plaats, waarbij de saneringsmaatregelen bijgesteld kunnen worden. Mogelijk blijft er restverontreiniging achter in de bodem, als dat in het plan is opgenomen en is goedgekeurd. Deze verontreiniging mag dan geïsoleerd worden met folie, en afgedekt worden met schone grond.

Om de hinder tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk te reduceren, kunnen er een aantal maatregelen getroffen worden. Om bijvoorbeeld stofvorming tegen te gaan, kunnen we ervoor kiezen om de bodem vochtig te houden door deze te besproeien met water. Bij stoffen die vluchtig zijn, zoals bijvoorbeeld olie of benzine, letten we op de uitdamping. Deze meten we met behulp van een zogenoemde PID-meter. Tijdens alle saneringswerkzaamheden wordt ook dit continu gemonitord en zal er niet meer hinder plaatsvinden dan bij regulier graafwerk.

Het gehele traject, vanaf de aanvraag tot aan het eindevaluatierapport, neemt meestal enkele maanden in beslag. De tijdsduur van de daadwerkelijke sanering is erg afhankelijk van de omvang van de verontreiniging. Diepte, bereikbaarheid en aanwezigheid van ondergrondse kabels en leidingen kunnen hierbij extra tijd vragen. Bij een sanering in een tuin bij een woonhuis gaan wij uit van gemiddeld één tot twee dagen werk op locatie.

Het is logisch dat u graag wilt weten wat bodemsanering voor u gaat kosten. De kosten van bodemsanering lopen echter enorm uiteen, en zijn onder andere afhankelijk van de diepte, de omvang, en de bereikbaarheid van de verontreiniging. Mocht u toch een indicatie willen ontvangen, dan kunt u geheel vrijblijvend een offerte aanvragen.

1. Wat is jullie werkwijze?

Over het algemeen zijn er twee methodes die wij kunnen hanteren: in-situ of ex-situ.

Bij een in-situ aanpak wordt de verontreiniging verwijderd zonder dat er grond wordt weggegraven. Hierbij blijft de bodemopbouw en -structuur behouden. De meest voorkomende aanpak is de ex-situ aanpak. De verontreiniging wordt bij deze methode weggegraven en afgevoerd. Vervolgens wordt het gat gevuld met schone grond.

2. Wat gebeurt er met de weggegraven grond?

De weggegraven grond wordt in de meeste gevallen afgevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf. Daar zal deze worden gereinigd en indien mogelijk worden hergebruikt (afhankelijk van de stof en de concentratie). Of de grond hergebruikt kan worden hangt mede af van de bestemming. Zo gelden er andere regels voor de grond in een woonwijk dan die op een industrieterrein. Door onze jarenlange ervaring met het werken in en met vervuilde grond, zijn wij in staat om altijd een passende oplossing te vinden die zowel zo kostenefficiënt mogelijk is als zo milieuvriendelijk mogelijk.

3. Wat gebeurt er als na de bodemsanering blijkt dat er nog steeds sprake is van bodemverontreiniging?

Nadat de bodemsanering is uitgevoerd, zijn doorgaans alle bekende verontreinigingen verwijderd. Er wordt door de milieukundig begeleider altijd een controle gedaan, waarvan de resultaten worden opgenomen in een evaluatierapport. In sommige gevallen kan bij bodemsanering sprake zijn van een gefaseerde aanpak. Er vindt dan een tussenevaluatie plaats, waarbij de saneringsmaatregelen bijgesteld kunnen worden. Mogelijk blijft er restverontreiniging achter in de bodem, als dat in het plan is opgenomen en is goedgekeurd. Deze verontreiniging mag dan geïsoleerd worden met folie, en afgedekt worden met schone grond.

4. Ervaar ik hinder tijdens de werkzaamheden (zoals stank of overlast)?

Om de hinder tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk te reduceren, kunnen er een aantal maatregelen getroffen worden. Om bijvoorbeeld stofvorming tegen te gaan, kunnen we ervoor kiezen om de bodem vochtig te houden door deze te besproeien met water. Bij stoffen die vluchtig zijn, zoals bijvoorbeeld olie of benzine, letten we op de uitdamping. Deze meten we met behulp van een zogenoemde PID-meter. Tijdens alle saneringswerkzaamheden wordt ook dit continu gemonitord en zal er niet meer hinder plaatsvinden dan bij regulier graafwerk.

5. Hoe lang duurt het gehele proces?

Het gehele traject, vanaf de aanvraag tot aan het eindevaluatierapport, neemt meestal enkele maanden in beslag. De tijdsduur van de daadwerkelijke sanering is erg afhankelijk van de omvang van de verontreiniging. Diepte, bereikbaarheid en aanwezigheid van ondergrondse kabels en leidingen kunnen hierbij extra tijd vragen. Bij een sanering in een tuin bij een woonhuis gaan wij uit van gemiddeld één tot twee dagen werk op locatie.

6. Wat kost bodemsanering?

Het is logisch dat u graag wilt weten wat bodemsanering voor u gaat kosten. De kosten van bodemsanering lopen echter enorm uiteen, en zijn onder andere afhankelijk van de diepte, de omvang, en de bereikbaarheid van de verontreiniging. Mocht u toch een indicatie willen ontvangen, dan kunt u geheel vrijblijvend een offerte aanvragen.

Contact

Liever direct iemand spreken? Gerrit helpt u graag verder!

gerrit@vmvprojecten.nl 06 - 13816803

Contact

Heeft u vragen over onze werkwijze of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via onze contactgegevens of vul het onderstaande contactformulier in.

Bedankt voor het invullen van het formulier. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.